המועצה הדתית

מזכרת בתיה

  מדוע אין מברכים על מצוות כיבוש עזה?

חובה חלה על כל יהודי לברך ולהודות לה' ולתת לו שבח והודיה על כל הטוב שעושה עמנו יום יום. הודיה לה' אשר קדשנו במצוותיו וציוונו במצוותיו. התלמוד פותח במסכת ברכות שהבא לאכול אין לו רשות לאכול עד שיברך (רמב"ם בהקדמה לזרעים). אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילות וברכות (ברכות ל"ג א').

הירושלמי קובע: מצוות טעונות ברכה (ברכות ו' א'). לכאורה חל גם על הצו "וְהוֹרַשְׁתֶּ֥ם אֶת־הָאָ֖רֶץ וִֽישַׁבְתֶּם־בָּ֑הּ כִּ֥י לָכֶ֛ם נָתַ֥תִּי אֶת־הָאָ֖רֶץ לָרֶ֥שֶׁת אֹתָֽהּ" (במדבר ל"ג נ"ג). מפרש הרמב"ן "והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה – על דעתי זו מצות עשה". נצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל לאבותינו ולא נעזבינה ביד זולתנו מן האומות או לשממה.

אחרי הטבח שעשה בנו ארגון המחבלים חמאס, צה"ל יצא לכבוש את רצועת עזה ולחסל את הטרור. מלחמה – גובה מחיר דמים יקר סבל וייסורים. זו קללה – המביאה הרס וחרבן. היפוכה; השלום, המביא עלינו שפע ברכות. לו זכינו, כבר מזמן הייתה כל ארץ ישראל בגבולות ההבטחה בשליטתנו ללא כל שפיכות דמים.

הספורנו (במדבר י' ל"ה) מבאר "ויהי בנסוע הארון" – ללכת ולהיכנס לארץ ישראל. "קומה ה' ויפוצו אויביך" – מאליהם ללא מלחמה. לולא שלחו מרגלים לתור את הארץ ולו האמינו בדבר ה' כי טובה הארץ מאד, היינו באים לארץ ועמי כנען  היו בורחים מאליהם. נמצינו למדים שמלחמה זו עונש ועל פורענות אין מברכים.

הרב יהודה לייב הכהן מימון כתב (במאמרו "ברכת הארץ"): ישוב ארץ ישראל היא מצוה גדולה ונשגבה מצווה תמידית שאין לה הפסק ולכן אין לברך עליה. הוא מסתמך על בעל האור זרוע הגדול (ברכת המוציא ח"א סי ק"מ) "זה הכלל שאני אומר בברכות… אבל אותם מצוות שלעולם חייב בהם ואין עתים להיפטר מהם כמו להאמין באלוהינו … אין לברך עליהם כי לעולם חייב בהם".

הרב מיכל הלוי עפשטיין: מדוע יש מצוות שמברכים עליהם ויש שאין מברכים? -מצוות שיש בהם הכרע השכל אין לברך. מצוות שמעיות בין אדם למקום שייך לומר "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו" (ערוך השולחן חו"מ תכ"ז).

בנו הרב ברוך הלוי עפשטיין: רק במצוות בין אדם למקום הבדילנו וייחדנו הקב"ה מן הגויים אבל מצוות בין אדם לחבירו גם האומות מקיימות אותן מהכרע השכל  ולכן אין מברכים עליהם כמתן צדקה וכד' (תורה תמימה, שמות כ"ד י"ב).

הוא הדין בכיבוש הארץ ויישובה שאין מברכים עליו. מצווה תמידית וטבעית מתוך הכרע השכל. הנה, ברצון ה' שבנו אל ארץ אבותינו ברישיון האומות (רמב"ן) ככל אדם השב אל מולדתו. ורק משקמו עלינו המתנגדים לשיבת ציון יצא צה"ל בלית ברירה למלחמת מצוה של הצלת ישראל מיד צר הבא עלינו. עם הניצחון בעזה, עתיד העולם להבין שעזה חייבת להיות מפורזת מנשק ומחינוך לשנאת ישראל. תושבי עזה יבינו שהתנגדות  לשיבת ציון הביאה עליהם חורבן.