המועצה הדתית

מזכרת בתיה

ג'ו ביידן! צא ולמד מאלכסנדר מוקדון למי שייכת ארץ ישראל

 בני ישמעאל ובני קטורה אלה הם בני הפילגשים (הגר וקטורה) באו לפני אלכסנדר מוקדון אחרי שכבש את כל המדינות מיון ועד מצרים כולל ארץ ישראל ובקשו לקבל את חלקם בארץ ישראל. לטענתם ה' נתן את הארץ לאברהם וכבניו מגיע גם להם לרשת את הארץ. אמרה התורה (בראשית כ"ה י"ב) "ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם" וכתיב "אלה תולדות יצחק בן אברהם". לא רק יצחק אלא גם אנחנו בנים לאברהם וגם לנו מגיע חלק מארץ ישראל.

הלך גביהה בן פסיסא ואמר לבני ישמעאל ובני קטורה: "מהיכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו מן התורה. אמר להם: אף אני אביא ראייה מן התורה שנאמר (ברא' כ"ה ה') "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו קדמה אל ארץ כנען".

אברהם אבינו סילק אתכם מצוואתו ונתן לבנו יצחק "את כל אשר לו". ממונו וכל ארץ ישראל. לבני ישמעאל ולבני קטורה נתן מתנות ושלחם אל ארץ קדם. אב שנתן אגטין (שטר צוואה) לבניו בחייו אינם יכולים לערער על כך אחרי מותו. לא בכדי שלח אברהם את בני הפילגשים אל ארץ קדם ועתה אינם יכולים לתבוע מיצחק חלק בארץ ישראל. ואכן אלכסנדר מוקדון הותיר את השלטון היהודי על ארץ ישראל ולא שעה לטענת בני ישמעאל (סנהדרין צ"א א').

אלכסנדר הגדול שהאמין שאלוהי ישראל הביא לו את הניצחון הגדול כפי שהתלמוד מספר (יומא ס"ט א') באו אליו הכותים (השומרונים) והעלילו בפניו שישראל מרדו בו ודחקו בו להרוס את בית המקדש ולתת להם את השלטון על הארץ. הופיע לפניו שמעון הצדיק בבגדי כהן גדול יחד עם זקני חכמי ישראל. ירד אלכסנדר מוקדון ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו הכותים: מלך גדול כמותך ישתחווה ליהודי? אמר להם: דיוקנו של זה מנצחת לפני במלחמותי.

שאל את רבי שמעון הצדיק: למה באתם? אמר: אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תיחרב, יתעוך גויים להחריבו? אמר: מי הללו? אמר רבי שמעון כותיים הללו שעומדים לפניך. אמר אלכסנדר מוקדון: הרי הם מסורים בידכם. באו ישראל והכו את הכותיים וחרשו את בית מקדשם בהר גריזים כפי שביקשו לעשות לבית מקדש. ואותו יום עשאוהו חכמים יום טוב.

מדינת ישראל לא תמוטט את החמאס ללא ברכת הממשל בארה"ב. לכן, טוב יעשה ראש הממשלה אם ירכיב משלחת רבנים שתהיה מורכבת מגדולי ישראל מהארץ ומארה"ב שילכו לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וישכנעו אותו שרצועת עזה היא חבל ארץ בגבולות ההבטחה הכתובים בתנ"ך. משה אמת ותורתו אמת. נתפלל שהרושם שעשו חכמי ישראל על אלכסנדר מוקדון בעולם העתיק יהיה גם עתה על נשיא ארה"ב. אני מאמין שלו אלכסנדר מוקדון היה חי בימינו לא היה מאפשר לחמאס לשלוט בעזה. אני מאמין שהשלום יבוא רק אחרי שהעולם יכיר בזכותנו ההיסטורית על הארץ (כדעת הרמב"ן).