המועצה הדתית

מזכרת בתיה

ממשלת אחדות תביא את הניצחון

מדרש תנחומא מגלה לנו שבשעה שעם ישראל מאוחד אין כח בעולם המסוגל להרע לנו, גם אם חלילה כל ישראל יהיו עובדי עבודה זרה. ראינו זאת במלחמת ששת הימים כשאחדות ישראל ניצחה את כל אויבינו סביב. וגם עתה בשעה שעמדנו שכם אחד להדוף את הקמים עלינו זכינו בהצהרת הנשיא ביידן עם פרוץ המלחמה שממשל בארה"ב עומד ללא סייג לצד ישראל.

 מדרש הגדול (במדבר י"ט א') מספר שבימי דוד המלך תינוקות של בית רבן היו יודעים תורה והמבוגרים היו למדנים תלמידי חכמים וצדיקים ואעפ"כ היו יוצאים למלחמה ונופלים בקרב. מדוע? – מפני הפילוג והשסע שהיה ביניהם. לא בכדי בחר חמאס להרים ראש ולבצע מעשי זוועה בעוטף עזה אלמלי הבין שמדינת ישראל מתפרקת עקב השסע החברתי שפשה בנו.

 מדרש רבה (דברים י' ו') לומד שבית המקדש לא נבנה בימי דוד מפני שהיו בדורו בעלי לשון הרע וכידוע אין השכינה שורה על ישראל כשביניהם מצויים בעלי לשון הרע. אמר הקב"ה אין אני ובעל לשון הרע יכולים לדור יחד בעולם (ערכין ט"ו ב'). ידוע שבית המקדש השני חרב בעוון שנאת חינם שהיה ביניהם ויצאנו לגלות אלפיים כאמור מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתינו. והנה בעזרת צור ישראל וגואלו שבנו הביתה והפרחנו השממה גם בעוטף עזה אבל לא למדנו לקח ולשון הרע ושנאת החינם הביאו עלינו את הפוגרום הנורא בשמחת התורה תשפ"ד.

 אמר רבי אבא בר כהנא: דורו של דוד המלך היו כולם צדיקים ויודעי תורה ואעפ"כ מפני שהיו ביניהם בעלי רכילות ולשון הרע היו יוצאים למלחמה ונופלים בקרב ולעומת זאת בדורו של אחאב מלך ישראל שעשה הרע בעיני ה' והוא ונתיניו עבדו עבודה זרה היו יורדים למלחמה ומנצחים (ירושלמי פאה פ"א ה"א).

אחאב בן עמרי מלך בממלכת ישראל, עליו נאמר ויעש הרע בעיני ה'; נשא לאישה נוכריה איזבל בת מלך צור שתמכה בעובדי הבעל ומאידך היה מלך שדגל במדיניות של שלום ופיוס ושיתוף פעולה כלכלי מדיני וצבאי עם ממלכת יהודה. הוא היה אבי הסולידריות הלאומית לצד יהושפט מלך יהודה אף השיא את בתו עתליה למלך יהודה. גם היום עלינו להבין שרק דרך השלום בינינו נגיע לבוא השלום גם על הארץ.

"בכה תבכה בלילה" (איכה א' ב') על קללה זו מפרש בעל ספר משנת שכיר "כל הצרות והמצוקות אשר סבלו בני ישראל ואשר סובלים עד היום הזה, הוא מטעם הפירוד והמחלוקת" הנביא יחזקאל (ל"ז ט"ז) בבואו לבשר את הגאולה העתידית הוא מתאר: בני ישראל יתאגדו ויתאחדו לאגודה אחת ולא יחצו עוד לשתי ממלכות וכל בית ישראל יתאחדו… כי עיקר הגלות הוא משום סלע המחלוקת… מעוון זה נסבול עד את ביאת משיח צדקנו או אז שנאת חינם

תתבטל ותפוג מן העולם והאהבה והשלום תהא מנת חלקה של האנושות.