המועצה הדתית

מזכרת בתיה

להיזהר מלהלבין פני אדם שאינו שומר תורה ומצוות! 

הרב אפרים זלמנוביץ: להיזהר מלהלבין פני חילוני! 

אין להלבין פני חילוני על אורח חייו – אחיך הוא. אסור להתנשא עליו ולומר: ראה כמה צדיק אני ואתה עובר עבירות. ראיתי חילונים העוברים עבירות בין אדם למקום ומקפידים לקיים מצוות בין אדם לחבירו. רק הקב"ה ית"ש יודע משקלן של מצוות. רק הבורא ית"ש יודע מי רשע ומי צדיק. בשמחת תורה תשפ"ד עינינו ראו ושכלנו הבין כמה צדיק הוא אותו חבר קיבוץ חילוני בעוטף עזה, המגן בגופו על מדינת ישראל!!! האם מישהו יכול להעריך את עוצמת רוחניותו של אותו גיבור חיל שנפל על מזבח הארץ?! אני בטוח שמובטח לו מקום בגן עדן.

הבא למחות או להוכיח חילוני על אורח חייו, צריך ללמוד איך מוכיחים ואת מי צריך להוכיח ומתי מותר או אסור לקיים את מצוות התוכחה. אמר החכם באדם שלמה המלך (משלי ט' ח') "אַל תּוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׂנָאֶךָּ הוֹכַח לְחָכָם וְיֶאֱהָבֶךָּ." אמר רבי אילעא: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר: חובה (יבמות ס"ה ב'). תוכחה שאיננה מקרבת עתידה להרחיקו מיהדות ואף להשניאה עליו.

אסור להוכיח במילים קשות שהרי הם אינם נשמעים. על המוכיח לדבר בלשון רכה ומחבקת. בנחת ולא בגערה (אוהלי חיים). מי שאינו מסוגל לדבר כך פטור  מלהוכיח" (כתר ראש להגר"ח מוולוז'ין סימן קמג). על הבא להוכיח את חבירו לפנות אליו בדברי נועם הערבים לאוזנו (אוהלי חיים). הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות א').

מוכיח מתכוין להיטיב עם זולתו ולהפרישו מאיסור אולם אם התוכחה נאמרת במילים קשות הוא מחטיאו בשנאת חנם (החזון איש). מדרך הטבע אין אדם אוהב לקבל תוכחה ופעמים שיוצרת אצל המוכח שנאה כלפי המוכיח. אל תוכיח ותאמר לחוטא "לץ" שכמוך, איך תעשה כך וכך – פן ישנאך. אמור לחוטא "חכם" הן אין זה מן החכמה שתעשה כך וכך – ויאהבך (חשוקי חמד ע"ז י"ט א').

האברבנאל סירב להתנצר וגורש מספרד. בפירושו על ספר יחזקאל (פ"א) כתב על האנוסים "ואע"פ שעבדו עבודה זרה לא יצאו מהשגחת השם יתברך ולא יצא אחד מצאנו ועם מרעיתו להיות לעם אחר ולא יחליפנו ולא ימיר אותו ברשעת הגויים טוב ברע או רע בטוב כי על כל פנים ישוב אל העדר אשר ממנו לוקח הוא וזרעו. גם היום עלינו להתפלל: רבש"ע –  נדחי ישראל יכנס. אמר רבי אבא ב"ר זבדא: ישראל אע"פ שחטא – ישראל הוא (סנהדרין ל"ד א').

השסע בחברה הישראלית נתן לחמאס את התחושה שזו העת לממש זממם, לטבוח ביהודים ולפרק את מדינת היהודים המפולגת ויד איש באחיו. ואני תוהה: האם אחרי האסון הנורא שפקד אותנו בשמחת תורה, לא נתקוטט יותר סביב השאלה האם לאפשר תפילה במרחב הציבורי ביום הכיפורים עם מחיצה?! האם נבין שאם לא נתאחד. דתיים וחילוניים. ימניים ושמאלניים. אין לנו כל זכות לחיות כאן בארץ הקודש?!. זכור נזכור! אנשים אחים אנחנו! כל ישראל חברים!