המועצה הדתית

מזכרת בתיה

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – שיפוץ מקווה טהרה לנשים – רח' מידון 18

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

 

התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים עם עמותת המרכז לטהרה ומקואות ע.ר. 580678456 לשיפוץ מקווה ברחוב מידון 18 מזכרת בתיה.

 

פניה למפרסם:

איש קשר: יעל בן שלמה

דוא״ל: [email protected]

 

פרטי ההתקשרות: שיפוץ מקוה טהרה ברחוב מידון 18 מזכרת בתיה.

 

מהות ההתקשרות:

התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים עם עמותת המרכז לטהרה ומקואות ע.ר. 580678456 עבור שיפוץ מקווה ברחוב מידון 18 מזכרת בתיה

 

נימוקים למתן הפטור:

בהתאם לסעיף 3 (30) לתקנות חובת מכרזים תשנ"ג-1993 התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא אחת מאלה:

התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, לאחר בחינת קיומם של מיזמים כאמור בתקנה 3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א)   ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;

(ב)   התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה;

 

היקף כספי:

550,000 ש"ח

 

ניתן לפנות אל הגורם המפרסם בעניין דלעיל עד ליום כ"ח כסלו תשפ"ג (22 דצמבר 2022)

 

בברכה,

יעל בן שלמה

ממונה מועצה דתית